Летопис 2015/2016

Основна школа “Јован Ристић“, Беле Бартока 48а, Борча

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Школска 2015/2016. година почела је 1.9.2015, како је предвиђено Правилником о календару рада. Прво полугодиште је трајало до 29.1.2016. Друго полугодиште почело је 17.2.2016. и трајало је до 1.6.2016. за ученике 8. разреда, а за ученике осталих разреда школска година се завршила 15.6.2016. Настава, коју је похађало 1027 ученика у 39 одељења, била је организована у две смене, и то: ученици 1,3,5 и 7. разреда ишли су у једну, а ученици 2, 4, 6 и 8. разреда у другу. Промене смена вршиле су се седмично.

У току године радиле су по 3 групе продуженог боравка за ученике првог и за ученике другог разреда.

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Директор школе: Милета Ђоровић

Секретар: Светлана Јовановић

Психолог: Биљана Михаиловић

Педагог: Наташа Еремија

Библиотекар: Даринка Милановић (Ана Никетић)

Напомена: од 15.12.2015. до 29.1.2016. на месту библиотекара Соња Чабрић

Шеф рачуноводства: Ана Димитријевић

Административно-финансијски радник: Јованка Маџгаљ

Разредна настава: Јелена Лазаров, Јелена Јованић, Саша Здравковић, Милена Ракоњац, Светлана Брашњевић, Споменка Трмчић, Андријана Шикл Ерски, Сунчица Миладиновић, Мира Матијевић, Мирела Радолић, Владанка Ирић, Снежана Михајлов, Светлана Илибашић, Милка Ђоковић, Јакшић Марија, Тања Томашевић, Милица Андрић, Драгана Радосављев, Александра Јовановић, Звонко Стошић, Тања Боснић.

Боравак: Наташа Ђорђевић, Марија Кокотовић, Милена Миљковић, Јована Словић, Иван Стојинов, Данијела Чоловић

Предметна настава

Српски језик: Јасминка Стајчић, Андријана Милошевић, Милица Јоксимовић, Милена Ђорђевић, Горана Глигоревић, Ивана Трифуновић (од почетка другог полугодишта)

Математика: Мира Николић Алексић, Весна Ђурђић Ћирић, Сузана Радичевић, Јелена Терзић; Мирјана Спасојевић Милица Влајчић (од почетка другог полугодишта, замена за Јелену Терзић)

Енглески језик: Марија Јанић, Александра Мијачић, Наталија Кашак, Јасмина Вукић, Данијела Андрејић (од краја првог полугодишта)

Руски језик: Неда Тодосијевић

Немачки језик: Весна Глигоревић, Дијана Милошевић, Јадранка Перовић

Историја: Милена Танчић, Весна Рољевић, Татјана Савић

Географија: Ана Мирковић, Драгана Џакула Јовановић, Урош Јокић

Биологија: Данијела Савић, Маријана Тодоровић

Физика: Весна Марковић,Слободан Голубовић

Хемија: Силвија Грковић, Јасмина Шапоњић

Музичка култура: Ивана Велимировић, Татјана Грујичић Пиперски

Ликовна култура: Јадранка Дабић, Биљана Царић (цртање, сликање, вајање)

Техничко и информатичко образовање: Душан Лакић, Горан Станковић, Владимир Цветковић, Славица Стајчић, Ранко Гребовић, Анђела Ђоровић

Физичко васпитање: Иван Перовић, Стево Поњавић, Бранислав Ђоровић

Грађанско васпитање: Весна Виријевић

Веронаука: Никола Пекић, Елза Хаџић, Игњат Миљковић; Милош Бузаџин (од почетка другог полугодишта, замена за Николу Пекића)

Помоћно особље: Зора Ранђеловић, Јелица Биједић, Богдана Миливојевић, Миланка Митровић, Ивана Пендовски, Анка Радојчевић, Весна Смилис, Радисава Шимшић, Зорица Лилић, Верка Тодоровић, Томислав Главина, Горан Милојевић

Стручни органи школе:

- Наставничко веће,

- Стручно веће за разредну наставу,

- Стручна већа из области предмета,

- Одељењска већа,

- Одељењске старешине,

- Школски педагог,

- Школски психолог,

- Библиотекар школе,

- Стручни актив за развојно планирање,

- Стручни тим за самовредновање рада школе,

- Стручни актив за развој школског програма,

- Стручни тим за инклузивно образовање,

- Стручни тим за безбедност ученика,

- Тим за стручно усавршавање просветних радника.

Орган управљања у школи је Школски одбор, који је своје активности реализовао у складу са Законом и планом рада.

Орган руковођења у школи је директор школе.

Саветодавни орган школе је Савет родитеља, који је одржао планирани број састанака, на којима су доминантна питања била брига о сигурности ученика, организовање излета и наставе у природи. Представници родитеља укључени су и у активности Стручног актива за развојно планирање, као и Тима за самовредновање рада школе.

АВГУСТ

27.08.2015. Прва седница Школског одбора након његовог конституисања.

СЕПТЕМБАР

1.9.2015. Почетак школске године.

-Пријем првака. Састанак Стручног актива за развој школског програма: анкетирање ученика за изборне предмете и слободне активности; утврђен распоред писмених и контролних задатака.

4.9. Седница актива Стручног већа наставника од I до IV разреда.

11.9. Одржан први састанак Савета родитеља; седница Одељенских већа од V до VIII разреда.

14.9. Други састанак Школског одбора.

15.9. Сарадња са Домом Здравља: одржано је предавањеОдржавање хигијенеи организован преглед за ученике II и IV разреда.

-Овог месеца отпочели експериментални часови кинеског језика за ученике од III до VIII разреда. Ученици су на почетку показали велику заинтересованост. Како је школска година одмицала, интересовање је бивало нешто мање, али се завидан број ученика ипак одржао редовним на часовима.

ОКТОБАР

2.10. Састанак Стручнoг вeћа зa oблaст jeзик и кoмуникaциja.

8.10. Састанци Стручног већа за област друштвених наука и Стручнoг вeћа зa oблaст физичкo и здрaвствeнo вaспитaњe

9.10. Стручно усавршавање у школи – Професор енглеског језика Марија Јанић одржала угледни час у 5. Разреду, наставна јединица: „Birthdays, months, ordinal numbers (обрада)

15.10. Ученици V разреда са учитељем Иваном Стојиновом посетили Музеј Николе Тесле.

20. и 21.10. Наставници присуствовали психолошкој радионици „Личност наставника“ коју је водио психолог школе Биљана Михаиловић.

26.10. Стручно усавршавање у школиПрофесор енглеског језика Наталија Кашак одржала угледни час у 1. разреду, наставна јединица: „Language practice“ (утврђивање)

29.10. Посета Сајму књига; купљено 55 књига за школску библиотеку.

30.10. Састанци Стручног већа за зa oблaст мaтeмaтикa, техничко и информатичко образовање и информатика и Стручног већа за област уметности.

-Многобројним активностима обележена Дечја недеља од 5. до 11. октобра. У овом „месецу књиге“ прикупљено 267 књига за школску библиотеку. Нарочито се истакло одељење III-3 и ученица истог одељења Александра Цветановић са око стотину дарованих књига.

-У првој половини месеца ученици нижих разреда ишли на позоришне представе у Пан театар (представе „Доживљаји мачка Џоа“, „Сам у кући“).

НОВЕМБАР

-Систематски прегледи за ученике III и VII разреда.

2.11. Састанак Стручнoг вeћа зa oблaст jeзик и кoмуникaциja.

4.11. Састанак Стручнoг вeћа зa oблaст прирoднe нaукe; састанак актива Стручног већа наставника од I до IV разреда; седница Одељенских већа од V до VIII разреда.

6.11. Стручно усавршавање у школи – Професор српског језика Милена Ђорђевић одржала угледни час у 6. разреду, наставна јединица: „Шљива“, Милован Данојлић (обрада)

12.11. Стручно усавршавање у школи – Учитељ Драгана Радосављев одржала угледни час из српског језика у одељењу IV-1, наставна јединица: „Међед, свиња и лисица“, народна приповетка (обрада); састанак Стручног већа за област друштвених наука.

13.11. Састанак Стручног већа за зa oблaст мaтeмaтикa, техничко и информатичко образовање и информатика

12. и 13.11. Одржана радионицаПланирање часакоју су водили школски психолог и педагог Биљана Михаиловић и Наташа Еремија.

17.11. Стручно усавршавање у школиПрофесор ликовне културе Јадранка Дабић одржала угледни час у одељењу VIII-2, наставна јединица: „Пиктограми“ (обрада); одржан други састанак Савета родитеља

18.11. Трећи састанак Школског одбора

23.11. Састанак Стручнoг вeћа зa oблaст физичкo и здрaвствeнo вaспитaњe

23, 24. и 30.11. Инспектор МУП-а одржао предавањеДелинквенција и преступништвоза ученике V разреда; систематски прегледи за ученике III и VII разреда

26.11. Стручно усавршавање у школиУчитељ Тања Боснић одржала угледни час из српског језика у одељењу IV-4, наставна јединица: „Атрибут“ (обрада); Састанак актива Стручног већа наставника од I до IV разреда

27.11. Стручно усавршавање у школиПрофесор математике Мира Николић Алексић одржала угледни час у 7. разреду, наставна јединица: „Обим и површина многоугла“; састанак Стручног већа за област уметности

-Овог месеца у нашој школи отпочели су часови плеса које држи плесна школаРитам плус

-Стручни актив за развој школског програма испратио реализације планова одељенских и стручних већа.

ДЕЦЕМБАР

1.12. У одељењу VII-3 одржано предавање поводом Светског дана борбе против сиде

2.12. Одржано предавањеЕлектронско насиљеза ученике V и VII разреда

3.12. Посета Фестивалу науке

9.12. Град Београд и Секретаријат за енергетику организовали програм едукацијеОбновљиви извори енергије и енергетска ефикасностза ученике VI, VII, i VIII разреда

10.12. Сарадња са Филозофским факултетом: студенти одељења за психологију одржали час географије у одељењу VI-4 у оквиру обавеза на предмету Психологија учења и наставе

14-18.12. Одржано школско такмичење у кошарци за ученике од 5. до 8. разреда; на општинско се пласирало 38 ученика

16.12. У Скупштини града Београда наша ученица Наталија Маркуц VI-5 примила награду за освојено прво место на конкурсуБеоград мојим очимаза најлепшу фотографију Београда.

21.12. Стручно усавршавање у школи – Професор хемије Силвија Грковић одржала угледни час у 7. Разреду, наставна јединица: „Модел структуре атома“; састанак Стручнoг вeћа зa oблaст прирoднe нaукe

24.12. Четврти састанак Школског одбора

25.12. Састанак Стручног већа за зa oблaст мaтeмaтикa, техничко и информатичко

образовање и информатика

28.12. Стручно усавршавање у школиПрофесор немачког језика Весна Глигоревић одржала угледни час у 5. разреду, наставна јединица: „Kleine pause – Wiederholung“ (систематизација); ученик Стефан Јосиповић VI-4 освојио 2. место на такмичењу соло певача у оквиру ДЕМУС-а

30.12. Састанци Стручног већа за област уметности и Стручног већа за област друштвених наука

-Ротари клуб Београд даровао је школској библиотеци издања Чигоја штампе, БиблиотекеАлбатроси Прометејева антологијска издања.

ЈАНУАР

21.01. Поводом долазећег Савиндана, у ОШВаса Пелагићодржан квиз из историје и географије; наши ученици освојили 2. место у квизу из географије и 3. у квизу из историје

22.01. Одржано школско такмичење из математике за ученике од 3. до 8. разреда, на општинско се пласирало 46 ученика

25.01. Састанак Стручног већа за зa oблaст мaтeмaтикa, техничко и информатичко

образовање и информатика; пети састанак Школског одбора

26.01. Састанак Стручнoг вeћа зa oблaст прирoднe нaукe; састанак актива Стручног већа наставника од I до IV разреда; одржано школско такмичење из немачког и енглеског језика, на општинско изашло троје (нем.) одн. шесторо (енгл.) ученика

27.01. Приредбом у којој су учествовали ученици свих разреда обележена школска слава Свети Сава; Састанак Стручнoг вeћа зa oблaст jeзик и кoмуникaциja

28.01. Седница Одељенских већа од V до VIII разреда.

29.01. Састанак Стручног већа за област друштвених наука

-У првом полугодишту Стручни актив за развојно планирање одржао два састанка: разматрале су мере да би завршни испит ученика био дочекан што спремније; анализирана је реализација припреме ученика 8. разреда; договорено је да се школа укључи у Уницефов пројекат „Школа без насиља“ и притом формиран Школски тим за његово спровођење.

ФЕБРУАР

20.02. Одржано општинско такмичење из немачког и енглеског језика; ученици Лука Миљић VIII-2 (енгл.) и Марија Крстић VIII-1 (нем.) освојили су 3. место и пласирали се на градски ниво такмичења

22.02. Одржано школско такмичење из хемије.

23.02. Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер“ одржано у О.Ш. „Зага Маливук“: у категорији од I до IV разреда наша ученица Сара Крајновић IV-4 освојила треће место; исти учинак у категорији од V до VIII разреда остварила наша ученица Младена Поповић V-1; одржано школско такмичење из географије, на општинско се пласирало једанаесторо ученика; шести састанак Школског одбора

25.02. Одржано школско такмичење рецитатора. У категорији од I до IV разреда: 1. место Сара Крајновић IV-4, 2. место Исидора Прокопљевић IV-4 и 3. место су поделиле Софија Бркић I-4 и Ирина Јосић II-3. У категорији од V до VIII разреда најбоља је била Лана Остојић VII-3

26.02. Стручно усавршавање у школи – Професор биологије Данијела Савић одржала угледни час у одељењу VII-1, наставна јединица: Варење хране“; одржан трећи састанак Савета родитеља

27.02. Одржано општинско такмичење из математике са следећим постигнућима:

III разред: Ирина Јосић – 2. награда; Андреј Шкеро – 3. награда

IV разред: Ивана Глишић – 2. награда и пласман на градско; Никола Радичевић – 2. награда и пласман на градско; Алекса Дракулић – 2. награда и пласман на градско; Никола Дамњановић - похвала

VI разред: Наталија Маркуц – 2. награда и пласман на градско; Стефан Јосиповић – 3. награда и пласман на градско

VIII разред: Михајло Ристић – 3. награда и пласман на градско

Одржана Књижевна олимпијада на школском нивоу, као и исти ниво такмичења за Српски језик и језичку културу и Техничко и информатичко образовање

МАРТ

-Отпочела сарадња са ДИФ-ом: студенти држали часове праксе са одељењима нижих разреда

4.03. Стручно усавршавање у школиПрофесор ТиО Славица Стајчић одржала угледни час у одељењу VI-2, наставна јединица: „Техничка средства у грађевинарству“; седница Наставничког већа.

5.03. Одржано општинско такмичење из хемије: на градско такмичење су се пласирали Катарина Бероња VII-1, Бранка Џелајлија VII-1, Лука Андрејевић VII-1, Бојана Јосић VII-1, Лука Миљић VIII-2

6.03. Одржано школско такмичење из историје, на општинско се пласирало десеторо ученика

7.03. Вакцинација ученика VI разреда против хепатитиса „Б“.

8.03. Састанак Стручнoг вeћа зa oблaст jeзик и кoмуникaциja.

11.03. Стоматолошки преглед за ученике V и VII разреда; посета деце из ПУ „Дунавска бајка“, за коју су учитељи са ученицима првог разреда припремили пригодан програм

13.03. Одржано општинско такмичење такмичење из географије са следећим постигнућима: 3. место заузело је двоје ученика осмог разреда: Ирина Поповић VIII-1и Филип Ђекић VIII-3

17.03. Ученици од I до VIII разреда учествовали на међународном такмичењу из математике „Кенгур без граница“, које је организовало Друштво математичара Србије

19.03. Одржано општинско такмичење из српског језика и језичке културе: наше ученице Ива Јовановић VII-3 и Бранка Џелајлија VII-1 оствариле пласман на градски ниво такмичења

21.03. Наша школа је постала богатије опремљена за једну интерактивну таблу, коју је донирала Општина Палилула; одржан четврти састанак Савета родитеља и састанци свих Већа, као и Ученичког парламента; организована су „Отворена врата“ за све родитеље, одржане презентације свих уџбеника који улазе у избор за наредне три школске године и употпуњена процедура одабира уџбеника

24 – 28.03. Одржани ванредни родитељски састанци. Главна тема: избор уџбеника.

-Расписан литерарни и ликовни конкурс „Београд у загрљају река“ од Пријатеља деце београдске општине Палилула

-Учешће на конкурсу „Библиотеке су чудесни светови“ који је расписало Друштво школских библиотекара Србије поводом десетогодишњице друштва и борбе за опстанак школских библиотека.

-Расписан ускршњи ликовни конкурс осликавања јаја.

-Постигнут запажен успех на општинском такмичењу из књижевности (Књижевној олимпијади): ученице VII разреда Бојана Свитлица и Ана Бајовић освојиле 2. одн.3. место, изборивши тако пласман на градско такмичење.

-У акцији „Читам, па шта?“, коју је организовала Библиотека града Београда, запаженим приказима књига „Воли те твоја Клер“ Ивон Принц, „Девојчица са Шестог месеца“ Муни Вичер и „Књиге лажу“ Дарка Мацана наша ученица Ања Синђић VI4 остварила је пласман на општински ниво такмичења.

-Изванредна постигнућа ученика на спортским такмичењима:

РУКОМЕТ

V и VI разред девојчице: 1. место на општинском такмичењу

VII и VIII разред девојчице: 1. место на општинском такмичењу

V и VI разред дечаци: 3. место на општинском такмичењу

ФУДБАЛ

V и VI разред дечаци: 1. место на општинском такмичењу

ОДБОЈКА

V и VI разред девојчице: 1. место на општинском такмичењу

КОШАРКА

V и VI разред девојчице: 1. место на општинском такмичењу

V и VI разред дечаци: 3. место на општинском такмичењу

VII и VIII разред девојчице: 3. место на општинском такмичењу

ПЛИВАЊЕ

Вања Грујић VI3 освојила 1. место на општинском такмичењу

31.03. Стручно усавршавање у школи – Професор српског језика Јасминка Стајчић одржала је угледни час у одељењу VIII-3; наставна јединица: „Горски вијенац“ П.П.Његош (обрада)

АПРИЛ

1.04. Општина Палилула организовала за ученике млађих разреда одлазак на представу „Вукашин и Црвенкапа“ у Дому културе Палилула

2.04. На Књижевној олимпијади, коју је организовало Друштво за српски језик и књижевност Србије, наше ученице Бојана Свитлица и Ана Бајовић, обе из VII-4, освојиле су 1. одн. 2. Место на градском нивоу и тиме оствариле пласман на републички ниво такмичења

3.04. На градском такмичењу из српског језика и језичке културе, које организује Друштво за српски језик и књижевност Србије, наша ученица Ива Јовановић VII-3 освојила је 3. место и пласирала се на републички ниво такмичења

4.04. Наша ученица Ања Синђић VI-4 освојила је друго место у категорији од 5. до 8. разреда на литерарном конкурсу „Библиотеке су чудесни светови“, који је организовало Друштво школских библиотекара Србије

7.04. Одржана седница Наставничког већа

8.04. Свечаном приредбом обележен Дан школе. Учествовали ученици свих разреда, хор, драмска и рецитаторска секција; уручене награде најуспешнијим ученицима.

9.04. У ОШ „Васа Пелагић“ одржано градско такмичење из биологије, на којем су наши ученици постигли следеће резултате:

-V разред: Лука Шпановић V-2, 92 бода, 1. место; Ања Рот V-3, 87 бодова, 2. место; Милена Миљић V-1, 85 бодова, 2. место; Лола Стојановић V-3, 72 бода, 2. место;

-VI разред: Наталија Маркуц VI-5, 95 бодова, 2. место; Петар Ничић VI-4, 85 бодова, 2. место, Ања Синђић VI-4, 79 бодова, 2. место;

-VII разред: Бранка Џелајлија VII-1, 95 бодова, 2. место и пласман на републичко; Ива Јовановић VII-3, 91 бод и пласман на републичко; Владимир Томић VII-4, 78 бодова, 2. место, Бојана Јосић VII-1, 77 бодова, 2. место

-VIII разред: Уна Ковачевић VIII-2, 86 бодова, 2. место, Марија Крстић VIII-1, 82 бода, 2. место, Теодор Тодоровић VIII-2, 81 бод, 2. место

14.04. Одржана одељенска већа нижих и виших разреда

15.04. Одржан пробни завршни испит из математике

16.04. Одржан пробни завршни испит из српског језика и пробни завршни испит са комбинованим тестом

18.04. Стручно усавршавање у школи Професор математике Сузана Радичевић и професор географије Ана Мирковић одржале интердисциплинарни час са одељењима VIII-1 и VIII-2; наставна јединица: Примена система линеарних једначина са две непознате; седница Наставничког већа

20.04. Ученици 6. разреда примили другу дозу вакцине против жутице; одржан састанак Стручног већа за област језик и комуникација; седми састанак Школског одбора

21.04. Стручно усавршавање у школи - Учитељица Марија Јакшић одржала угледни час из математике у одељењу III-4; наставна јединица: Једначине са сабирањем и одузимањем

22.04. Стручно усавршавање у школи - Учитељица Тања Томашевић одржала угледни час из српског језика у одељењу III-5; наставна јединица: „Песма о цвету“, Б. Миљковић (обрада)

23.04. Стефан Јосиповић VI-2 освојио прво место на градском такмичењу из историје са максималним бројем бодова; одржано општинско такмичење из ТиО: Михаило Симеуновић VII-1 освојио прву позицију са укупно 91 бодом

25.04. У школској библиотеци одржано такмичење из руског језика, тзв. „НИС олимпијадана којој је учествовала ученица VII-4 Катарина Павловић и остварила пласман на наредни ниво такмичења, показавши висок ниво знања о руској култури

27.04. На литерарном конкурсуБеоград у загрљају река“, који је организовало удружење Пријатељи деце београдске општине Палилула, Бранка Џелајлија VII-1 освојила је друго место у категорији старијег узраста (V – VIII разред).

Математичко такмичењеКенгур без границадонело следеће резултате:

I разред:

ПОХВАЛА 1. Душан Зебић I-4

2. Лена Кашак I-2

3. Војин Цвијетић I-1

4. Мања Милетић I-1

II разред:

ПОХВАЛА 1. Никола Прпа II-6

2. Душан Гујаничић II-3

3. Лана Кузмановић II-4

4. Миња Стаменковић II-3

5. Александар Ђокић II-5

6. Огњен Раковић II-4

7. Павле Радаковић II-6

8. Павле Јоловић II-3

9. Милица Костић II-3

10. Лука Ранковић II-4

III разред:

ПОХВАЛА 1. Михаило Митровић III-5

2. Јован Чарапић III-6

IV разред:

2. награда: Никола Радичевић IV-1

ПОХВАЛА 1. Марко Николић IV-3

2. Алекса Дракулић IV-4

3. Марко Јовановић IV-3

V разред:

3. награда: 1. Огњен Милинковић V-3

2. Јован Дучић V-1

ПОХВАЛА 1. Милена Миљић V-1

2. Ања Рот V-5

VI разред:

2. награда: 1. Милица Радичевић VI-4

ПОХВАЛА 1. Стефан Јосиповић VI-4

2. Кристина Радовић VI-4

3. Наталија Маркуц VI-5

VII разред:

ПОХВАЛА 1. Енес Сулејмани VII-1

МАЈ

15.05. Бојана Свитлица и Ана Бајовић учествовале на републичком такмичењу из књижевности, тзв. „Књижевној олимпијадина Филолошком факултету у Београду

16.05. Ученици млађих разреда ишли на представуТри прасета“, коју је организовала Општина Палилула у Дому културе Палилула

17.05. Стручно усавршавање у школиПрофесор музичке културе Татјана Грујичић Пиперски одржала угледни час у одељењу V-4, наставна јединица: „Сад зиме више нема“, дечја песма из Италије

20.05. Одиграна представаШума чудау извођењу Театра 78 за ученике нижих разреда

24.05. Одржана седница Наставничког већа

25.05. Стручно усавршавање у школиПрофесор историје Милена Танчић одржала угледни час, наставна јединица: „Други српски устанак

28.05. На републичком такмичењу из српског језика и језичке културе, које је одржано у Тршићу под покровитељством Друштва за српски језик и књижевност Србије, наша ученица Ива Јовановић VII-3 остварила је велики успех освојивши 2. место

ЈУН

3.06. Ученици нижих разреда путовали у Лесковац на такмичење драмског стваралаштва

7.06. Седница већа осмог разреда: сумиран успех, објављен списак вуковаца и носиоца посебних диплома; за ђака генерације проглашен Лука Миљић VIII-2; вакцинација ученика 7. разреда против дифтерије и тетануса

8.06. Oдржана седница Наставничког већа

10.06. Стручно усавршавање у школиПрофесор српског језика Андријана Милошевић одржала угледни час у одељењу седмог разреда, наставна јединица: „Покондирена тикваЈована Стерије Поповића

15.06. Одржан завршни испит из српског језика

16.06. Одржан завршни испит из математике

17.06. Одржан завршни комбиновани тест

21.06. Одржана седница одељенских већа од 1. до 7. разреда

23.06. Одржана седница Наставничког већа, као и седница Педагошког колегијума

27.06. Запослени ишли на излет чије је главно одредиште био манастир Каона код Шапца

28.06. Одржани родитељски састанци за родитеље ученика од 1. до 7. разреда; осма седница Школског одбора

30.06. Одржана последња седница Наставничког већа у школској 2015/2016. Години; састанак Стручног већа за област језик и комуникација

-Наша школа је узела учешће у пројекту под називомРевизија квалитета стандарда образовно-васпитних установа“. Пројекат је од националног значаја и односи се на процес инклузије.

АВГУСТ

22.08. Одржана седница Наставничког већа

30.08. Одржана последња седница Наставничког већа за школску 2015/23016. годину

ПРЕГЛЕД ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

Наставнипредмет

Бр.уч. изашлих на школско

Бр.уч. изашлих на општинско

Постигнућенаопштинскомтакмичењу (освојено место и име ученика)

Постигнућенаградскомтакмичењу(освојено место и име ученика)

Постигнућенарепубличкомтакмичењу

Српскијезик

52

19

1.Ива Јовановић 7-3 (2.место)

2.Бранка Џелајлија 7-1(2.место)

1.Ива Јовановић 7-3 (2.место)

2.Бранка Џелајлија 7-1 (учешће)

Ива Јовановић 7-3 (2.место)

Српски језик-књижевна олимпијада

-

8

1.Бојана Свитлица 7-4 (2.место)

2.Ана Бајовић 7-4 (3.место)

1.Бојана Свитлица 7-4 (1.место)

2.Ана Бајовић 7-4 (2.место)

Српски језик-рецитација

11

1

-

-

Рецитација-млађи

20

1

Енглескијезик

7

6

1.Лука Миљић 8-2 (3.место)

1.Лука Миљић 8-2 (3.место)

Лука Миљић 8-2, учешће

Немачки језик

3

3

1.Марија Крстић 8-1 (3.место)

1.Марија Крстић 8-1-учешће

Биологија

54

23

нису проглашена освојена места,сви ученици који су учествовали могли су да иду на градско такмичење

1.Лука Шпановић 5-2 (1.место)

2.Ања Рот 5-5 (2.место)

3.Милена Миљић 5-1 (2.место)

4.Лола Станојевић 5-3 (3.место)

5.Наталија Маркуц 6-5 (1.место)

6.Петар Ничић 6-4 (2.место)

7.Ања Синђић6-4 (3.место)

8.Бранка Џелајлија 7-2(1.место)

9.Ива Јовановић 7-3 (1.место)

10. Јован Јовановић 7-3 (3. место)

11.Владимир Томић (2.место)

12.Бојана Јосић 7-1 (2.место)

13.Уна Ковачевић 8-2 (2.место)

14.Теодор Тодоровић 8(2.место)

15.Марија Крстић 8-1 (2.место)

1.Бранка Џелајлија 7-1(похвала)

2.Ива Јовановић 7-3 (похвала)

Физика

21

11

1.Лука Миљић 8-2 (2.место)

2.Милица Радичевић 6-4 (3.место)

3.Наталија Маркуц 6-5 (3.место)

4.Стефан Јосиповић 6-4(3.место)

5.Вук Мириловић 6-3 (3.место)

6.Виктор Марковић 6-4(3.место)

1.Лука Миљић 8-2 (3.награда)

2.Милица Радичевић 6-4 (3.награда)

3.Наталија Маркуц 6-5 (похвала)

/

Хемија

14

8

1.Лука Миљић 8-2 (2.место)

2.Катарина Бероња 7-1(3.место)

3.Бранка Џелајлија 7-1 (3.место)

4.Лука Андрејевић 7-1 (3.место)

5.Бојана Јосић 7-1 (3.место)

1.Лука Миљић 8-2 (учешће)

2.Катарина Бероња 7-1 (учешће)

3.Бранка Џелајлија 7-1 (учешће)

4.Лука Андрејевић 7-1 (учешће)

5.Бојана Јосић 7-1 (учешће)

Географија

20

11

1.Ирина Поповић 8-1 (3.место)

2.Филип Ђекић 8-3 (3.место)

/

историја

20

10

1.Матеја Раковић 7-1 (2.место)

2.Петар Чоловић 8-3 (2.место)

3.Стефан Јосиповић 6-2(3.место)

1.Стефан Јосиповић 6-(1.место)

2.Матеја Раковић 7-1 (учешће)

3.Петар Чоловић 8-3 (учешће)

највиши ранг за 6 разред је Градско такмичење

математика

140 уч.

од 3-8

46

3.разред

1.Ирина Јосић - 2. награда

2.Андреј Шкеро - 3. Награда

4.разред

1.Ивана Глишић - 2.награда

2.Никола Радичевић - 2.награда

3.Алекса Дракулић - 2.награда

4.Никола Дамњановић – похвала

6.разред

1.Стефан Јосиповић –3.награда

2.Наталија Маркуц –2. награда

8. разред

1.Михајло Ристић - 3. награда

1.Наталија Маркуц 6-5 (3.награда)

2.Алекса Дракулић 4-4 (3.награда)

3.Ивана Глишић 4-4 (похвала)

4.Никола Радичевић 4-1(похвала)

Архимедесов математички турнир

(појединачно-екипно)

1. Никола Радичевић

2. Андреј Квргић

3. Наталија Маркуц

4. Бранка Џелајлија

5. Лука Миљић

још нису стигли резултати

ТиО

11

1.Михаило Симеуновић 7-1(1.место)

2.Матеја Раковић 7-1 (4.место)

1.Михаило Симеуновић 7-1

1.Михаило Симеуновић

Музичка култура

7

1

Стефан Јосиповић 6-4 2. место на такмичењу соло-певача у оквиру ДЕМУС-а " Златна сирена "

Ликовна култура

30

10

Младена Поповић 5-1 3. место карикатура „Мали Пјер“

Физичко васпитање-фудбал

40

7

I место (5 и 6 разред)

Каначки Бранко, Радишевић Лука, Јекић Урош, Костић Стеван, Арсић Андреј, Пећић Матија, Биочанин Љубиша

Каначки Бранко, Радишевић Лука, Јекић Урош, Костић Стеван, Арсић Андреј, Пећић Матија, Биочанин Љубиша

физичко васпитање-рукомет

34

7

I место (7 и 8 разред)

Комина Сара, Ранисављевић Нина, Симић Нађа, Асановић Миљана, Дујаковић Ана, Остојић Сара, Остојић Анастасија

Комина Сара, Ранисављевић Нина, Симић Нађа, Асановић Миљана, Дујаковић Ана, Остојић Сара, Остојић Анастасија

физичко васпитање-кошарка

40

7

I место (5 и 6 разред)

Форментуновић Марија, Маринковић Андреа, Одри Петра, Зековић Анђела, Милошев Дејана, Дуловић Милица, Радовановић Јована

Форментуновић Марија, Маринковић Андреа, Одри Петра, Зековић Анђела, Милошев Дејана, Дуловић Милица, Радовановић Јована

физичко васпитање-одбојка

38

10

I место (5 и 6 разред)

Радовановић Јована, Грујић Вања, Месарић Настасија, Танчић Ивона, Вајагић Теодора, Радовић Криотина, Поповић Јелена, Јовановић Ања, Јовичић Тијана, Обрић Катарина

Радовановић Јована, Грујић Вања, Месарић Настасија, Танчић Ивона, Вајагић Теодора, Радовић Криотина, Поповић Јелена, Јовановић Ања, Јовичић Тијана, Обрић Катарина

Пливање

-

1

Грујић Вања 6-3, 1.место

Грујић Вања 6-3

Грујић Вања 6-3, 2.место

Атлетика

10

3

Ковачевић Уна 8-2, 1.место

Одри Петра 6-3, 1.место

Прибићевић Ива 5-3,2.место

Ковачевић Уна 8-2, 1.место

Одри Петра 6-3,учешће

Прибићевић Уна 5-3 ,учешће

Ковачевић Уна 8-2,3. место

-Катарина Павловић, ученица седмог разреда, учествовала је на 4. НИС Олимпијади из руског језика (организатор: Руски центар фонда „Руски мир“ при Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду заједно са Славистичким друштвом Србије, уз подршку Министарства просвете РС и компаније НИС). Прошла је у други, финални круг. Учествовали су ученици основних школа из Србије, Црне Горе и Републике Српске.

- Бранка Џелајлија је освојила 2.место на литерарном конкурсу „Београд у загрљају река“ (организатор: Пријатељи деце београдске општине Палилула).

- Ања Синђић, ученица шестог разреда, освојила је 2.место на литерарном конкурсу „Библиотеке су чудни светови“ (организатор: Друштво школских библиотекара Србије).

- Ања Синђић се пласирала на највиши ниво такмичења „Читам, па шта?“ (организатор: Библиотека града Београда).

-Ања Синђић,ученица шестог разреда и Неда Цветковић,ученица седмог разреда,похваљене и награђене на конкурсу „Читамо и тумачимо“(организатор:Српска књижевна задруга).

- Дина Алидини, ученица шестог разреда, освојила је 3.место на литерарном конкурсу „Станујем ту одмах испод дуге“ (организатор: Пријатељи деце београдске општине Палилула).

- Екипа школе саобраћајне секције освојила је 4.место на општинском такмичењу.

-На ликовном конкурсу ученица Самра Мустафа освојила је 2.место на општинском такмичењу.

- Meђународно такмичење „ Кенгур без граница“ одржано је 17. марта 2016. године. На такмичењу је учествовало 207 ученика од првог до осмог разреда. Наши ученици су постигли следеће резултате:


1. разред

ПОХВАЛА 1.Душан Зебић 1-4

2.Лена Кашак 1-2

3.Војин Цвијетић 1-1

4.Мања Милетић 1-1

2. разред

ПОХВАЛА 1.Никола Прпа 2-6

2.Душан Гујаничић 2-3

3.Лана Кузмановић 2-4

4.Миња Стаменковић 2-3

5.Александар Ђокић 2-5

6.Огњен Раковић 2-4

7.Павле Радаковић 2-6

8.Павле Јоловић 2-3

9.Милица Костић 2-3

10.Лука Ранковић 2-4


3. разред

ПОХВАЛА 1.Михаило Митровић 3-5

2.Јован Чарапић 3-6

4. разред

2. НАГРАДА Никола Радичевић 4-1

ПОХВАЛА 1.Марко Николић 4-3

2.Алекса Дракулић 4-4

3.Марко Јовановић 4-3

5. разред

3. НАГРАДА 1.Огњен Милинковић 5-3

2.Јован Дучић 5-1

ПОХВАЛА 1.Милена Миљић 5-1

2.Ања Рот 5-5

6. разред

2. НАГРАДА 1.Милица Радичевић 6-4

ПОХВАЛА 1.Стефан Јосиповић 6-4

2.Кристина Радовић 6-4

3.Наталија Маркуц 6-5

7. разред

ПОХВАЛА 1.Енес Сулејмани 7-1


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016.ГОДИНИ.

1.Данијела Андрејић, професор енглееског језика

1.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – дежурни наставник

Београд, јун 2016.

МПТНР

8 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

2.Андрић Милица, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Обука учесика у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – супервизор

Београд, јун 2016.

МПТНР

16 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

3.Боснић Тања, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

4.Брашњевић Светлана, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

5.Весна Глигоревић, професор немачког језика

1.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – супервизор

Београд, јун 2016.

МПТНР

16 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

6.Глигоревић Горана, професор српског језика

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

7.Грковић Силвија, професор хемије

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – прегледач

Београд, јун 2016.

МПТНР

10 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

8.Грујичић-Пиперски Татјана, професор музичке културе

1.

„Школско законодавство –основа развоја образовања и васпитања модули: 3 и 6“

Београд, 27.9.2015.

Гимназија „Свети Сава“, Београд

8 бодова,

К-1,

П: 6

ЗУОВ, 449-649/2014. од 31.3.2014.

2.

„Диференцирана настава“

Београд, 29.3.2016.

Центар за стручно усавршавање Шабац

8 бодова,

К-3,

П:8

ЗУОВ, кат.бр. 468

9.Дабић Јадранка, професор ликовне културе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

10.Ђоковић Милка, наставник разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

11.Ђорђевић Милена, професор српског језика

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – прегледач

Београд, јун 2016.

МПТНР

10 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

12.Ђорђевић Наташа, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – дежурни

Београд, јун 2016.

МПТНР

8 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

13.Ђоровић Милета, директор

1.

„Писање пројеката и информације о донацијама Републике Турске“

Београд, 11.12.2015.

Центар за едукацију и управљање пројектима

Није акредитован

2.

„Управљање колективом: ефикасан приступ“

Београд, 15.12.

2016.

Удружење за унапређење васпитања и образовања „Креативни центар“

8 бодова,

К-2,

П:4

ЗУОВ, 596-94/2014. од 28.4.2014.

3.

Пети стручни скуп Друштва директора школа Србије „Директор – основ успешног образовно-васпитног система“

Тара,

21-23.04. 2016.

Друштво директора школа Србије

Није акредитован

4.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – председник ШИК

Београд, јун 2016.

МПТНР

24 сата;

програм од јавног интереса

Решењем министра

14.Еремија Наташа, педагог

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Управљање колективом: ефикасан приступ“

Београд, 15.12.

2016.

Удружење за унапређење васпитања и образовања „Креативни центар“

8 бодова,

К-2,

П:4

ЗУОВ, 596-94/2014. од 28.4.2014.

3.

„Обука за примену теста ТИП-1“

Београд, 14.и 19.03. 2016.

Друштво психолога Србије

14 бодова,

К-3,

П: 1

ЗУОВ, 449-679/2014.

4.

Стручни скуп „Школа и популациона политика“

Београд, 20.4.2016.

ЗУОВ

5.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – члан ШИК

Београд, јун 2016.

МПТНР

8 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

15.Ирић Владанка, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

16.Јакшић Марија, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

17.Јанић Марија, професор енглеског језика

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

18.Јованић Јелена, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

19.Јовановић Александра, наставник разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„У свету природе и друштва“

19-20.03. 2016.

Друштво учитеља Београда

16 бодова, К-1, П:1

ЗУОВ, 166-11/2015 од 02.02.2015.

20.Јовановић-Џакула Драгана, професор географије

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

21.Јоксимовић Милица, професор српског језика

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

22.Кашак Наталија, професор енглеског језика

1.

„Методе и облици ефикасне наставе и учења – базични ниво“

14-15.11. 2015.

Центар за образовање и профе-сионални развој, Београд

16 бодова,

К-2,

П:1

ЗУОВ, 449-692/2014. од 31.3.2014.

2.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

3.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – шифровање

Београд, јун 2016.

МПТНР

8 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

23.Крнета Милица, професор биологије

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Молекуларна биологија – лакшим путем до функционалног знања“

Београд, 18.3.2016.

Биолошки факултет, Универзитет у Београду

8 бодова,

К-1,

П: 8

ЗУОВ, 166-21/2015. од

2.2.2015.

24.Лазаров Јелена, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

25.Лакић Душан, професор техничког и информатичког образовања

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

26.Марковић Весна, професор физике

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци““

Београд, 2-3.10.2016

Градски завод за јавно здравље

16 бодова,

К-3

П:3

ЗУОВ

3.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – прегледач

Београд, јун 2016.

МПТНР

10 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

27.Матијевић Мира, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

28.Мијачић Александра, професор енглеског језика

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

29.Миладиновић Сунчица, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„У свету природе и друштва“

19-20.3. 2016.

Друштво учитеља Београда

16 бодова,

К-1, П:1

ЗУОВ, 166-11/2015.

3.

„Школско законодавство – основа развоја образовања и вспитања, модули: 3 и 6“

Београд, 27.9.2016.

Гимназија „Свети Сава“, Београд

8 бодова,

К-1

П:6

ЗУОВ, 449-649/14

30.Милошевић Андријана, професор српског језика

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

31.Мирковић Ана, професор географије

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – прегледач

Београд, јун 2016.

МПТНР

10 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

30.Михаиловић Биљана, психолог

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Управљање колективом: ефикасан приступ“

Београд, 15.12.

2016.

Удружење за унапређење васпитања и образовања „Креативни центар“

8 бодова,

К-2,

П:4

ЗУОВ, 596-94/2014. од 28.4.2014.

3.

"Припрема за полазак у школу кроз јачање унутрашњих ресурса деце  за  ефикасну адаптацију на школске услове"

Београд, 7.4.2016

Удружење за подстицање дечијег развоја „Велики мали свет",

14 бодова,

К-3;

П:1

ЗУОВ, кат. број 556

4.

Стручни скуп „Школа и популациона политика“

Београд, 20.4.2016.

ЗУОВ

ЗУОВ

5.

Конгрес: 64. Научно – стручни скуп Сабор психолога Србије са темом: Релације и границе – Психологија и интерперсонални односи

Златибор,

25-28.5. 2016.

Друство психолога Србије и Центар за примењену психологију

4 дана,

4 бода

ЗУОВ

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – члан

Београд, јун 2016.

МПТНР

8 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

31.Михајлов Снежана, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

32.Николић-Алексић Мира, професор математике

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

Државни семинар Друштва математичара Србије

Београд, 13-14.02. 2016.

Друштво математичара Србије

15 бодова,

К-1,

П:1

ЗУОВ, кат.бр.250

3.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – прегледач

Београд, јун 2016.

МПТНР

10 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

33.Радичевић Сузана, професор математике

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

Државни семинар Друштва математичара Србије

Београд, 13-14.02. 2016.

Друштво математичара Србије

15 бодова,

К-1,

П:1

ЗУОВ, кат.бр.250

3.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – прегледач

Београд, јун 2016.

МПТНР

10 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

34.Радолић Мирела, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

35.Радосављев Драгана, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“

Београд,

2-3. 10. 2015.

Градски завод за јавно здравље Београд

16 бодова,

К-3,

П:3

ЗУОВ

36.Рајевић Марија, пррофесор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

37.Ракоњац Милена, професор разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

38.Савић Данијела, професор биологије

1.

„Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“

Београд,

2-3. 10. 2015.

Градски завод за јавно здравље Београд

16 бодова,

К-3,

П:3

ЗУОВ

2.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

3.

39.Спасојевић Мирјана, професор математике

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

40.Стајчић Јасминка, професор професор српског језика

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – прегледач

Београд, јун 2016.

МПТНР

10 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

41.Стајчић Славица, професор техничког и информатичког образовања

1.

„Методика електротехнике у техничком и информатичком образовању“

Београд, 11.11.2015.

Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд

8 бодова,

К-1,

П:1

ЗУОВ, 151/2015. од 30.1.2015.

2.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

3.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – дежурни

Београд, јун 2016.

МПТНР

8 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

42.Станковић Горан, професор техничког и информатичког образовања

1.

„Тестови знања у функцији оцењивања ученика“

Београд, 10-11.10. 2015.

Савез учитеља Републике Србије, Београд

16 бодова,

К-2,

П:1

ЗУОВ, 449-584/2014. од 31.3.2014.

2.

„Методика електротехнике у техничком и информатичком образовању“

Београд, 11.11.2015.

Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд

8 бодова,

К-1,

П:1

ЗУОВ, 151/2015. од 30.1.2015.

3.

„Методе и облици ефикасне наставе и учења – базични ниво“

Београд, 28-29.11. 2015.

Центар за образовање и профе-сионални развој, Београд

16 бодова,

К-2,

П:1

ЗУОВ, 449-692/2014. од 31.3.2014.

4.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – шифранз

Београд, јун 2016.

МПТНР

8 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

43.Стојинов Иван, наставник разредне наставе

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – дежурни

Београд, јун 2016.

МПТНР

8 сати;

програм од јавног интереса

Решењем министра

44.Стошић Звонко, наставник разредне наставе

1.

„Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“

Београд,

2-3. 10. 2015.

Градски завод за јавно здравље Београд

16 бодова,

К-3,

П:3

ЗУОВ

2.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 12-13.12.

2015.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

3.

„У свету природе и друштва“

19-20.3. 2016.

Друштво учитеља Београда

16 бодова,

К-1, П:1

ЗУОВ, 166-11/2015.

45.Танчић Милена, професор историје

1.

„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“

Београд, 16-17.01.

2016.

Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање

16 бодова,

К-2,

П:8

ЗУОВ, 449-149/2014. од 31.3.2014.

2.

„Обука учесника у завршном испиту на крају основног образовања и васпитања, ради осигурања квалитета у спровођењу завршног испита на крају школске 2015/2016. године“ – прегледач

<